اخبار و رويدادها

تاریخچه نمایشگاه:


تاریخچه نمایشگاه 

 

 

درباره ibex2007

نگاهی به اولین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2007)

 

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تاریخ: 22 الی 25 مهرماه 1386(14-17 2007Oct )

تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 29000نفر

تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 53 شرکت

تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 20 شرکت

کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: آلمان،ترکیه،چین،انگلستان،اطریش،فرانسه،ایتالیا،هلند

متراژ غیر مفید: 7500 مترمربع

متراژ مفید: 4084 مترمربع

 

 

 

 

درباره ibex2008

نگاهی به دومین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2008)

 

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تاریخ: 27 الی 30 مهرماه 1387 (18-21 2008Oct )

تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 30.000 نفر

تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 70 شرکت

تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 22 شرکت

کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: 

آلمان،ترکیه،چین،انگلستان،اطریش،فرانسه،ایتالیا،هلند، کانادا، امارات متحده عربی، بلژیک، اسپانیا

فضای تحت پوشش: 12000 مترمربع

متراژ مفید: 4799 مترمربع

وضعیت حضور شرکتها در نمایشگاه:

در دومین نمایشگاه بین المللی صنعت نان شرکت های سازنده سیلو، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، شرکت های تولیدکننده نان های صنعتی ،تولید کنندگان آرد، سازندگان ماشین آلات آرد سازی، تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تولیدکنندگان آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی و مطبوعات مرتبط حضور داشتن

 

 

درباره ibex 2009

نگاهی به سومین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2009)

 

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تاریخ: 24 الی 27 آذرماه 1388 (18-15 2009Dec )

تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 29.000 نفر

تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 78 شرکت

تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 37 شرکت

کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: 

آلمان،ترکیه،چین،اطریش،فرانسه،ایتالیا،هلند، کانادا، امارات متحده عربی، بلژیک، اسپانیا ، ژاپن ،سوئیس ، لبنان ، سوئد ، یونان

فضای تحت پوشش: 12.000 مترمربع

متراژ مفید: 5775 متر مربع

 

وضعیت حضور شرکتها در نمایشگاه:

در سومین نمایشگاه بین المللی صنعت نان شرکت های سازنده سیلو، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، شرکت های تولیدکننده نان های صنعتی ،تولید کنندگان آرد، سازندگان ماشین آلات آرد سازی، تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تولیدکنندگان آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی و مطبوعات مرتبط حضور داشتند.

 

درباره  ibex2010

نگاهی به چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2010)

 

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تاریخ: 28- 25 مهر ماه 1389 (20-17 2010Oct )

تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 23.000 نفر

تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 85 شرکت

تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 52 شرکت

 

کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: 

آلمان، هلند، فرانسه، ترکیه، انگلیس، سوئد، سوئیس، ایتالیا، کانادا ، امارات متحده عربی ، اسپانیا و فنلاند 

 

فضای تحت پوشش: 14.000 مترمربع

متراژ مفید: 5/5196 متر مربع

 

وضعیت حضور شرکتها در نمایشگاه:

در چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان شرکت های سازنده سیلو، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، شرکت های تولیدکننده نان های صنعتی ،تولید کنندگان آرد، سازندگان ماشین آلات آرد سازی، تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تولیدکنندگان آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی و مطبوعات مرتبط حضور داشتند.

 

درباره  ibex2011

نگاهی به پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2011)

 

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تاریخ: 22-25 شهریور ماه 1390 (13-16 Sep 2011)

تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 25.000 نفر

تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 97 شرکت

تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 51 شرکت

 

کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: 

آلمان، هلند، فرانسه، ترکیه، انگلیس، سوئد، سوئیس، ایتالیا، کانادا 

 

فضای تحت پوشش: 15.000 مترمربع

متراژ مفید: 5/5196 متر مربع

 

وضعیت حضور شرکتها در نمایشگاه:

در پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان شرکت های سازنده سیلو، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، شرکت های تولیدکننده نان های صنعتی ،تولید کنندگان آرد، سازندگان ماشین آلات آرد سازی، تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تولیدکنندگان آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی و مطبوعات مرتبط حضور داشتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره  ibex2012

نگاهی به ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2012)

 

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تاریخ: 22- 19  شهریور ماه 1391 (9-12 Dec 2012)

تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 19.000 نفر

تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 85 شرکت

تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 15 شرکت

 

کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه:  

آلمان، هلند، فرانسه، ترکیه، سوئیس، یونان، کره جنوبی ، اسپانیا

 

فضای تحت پوشش: 12.000 مترمربع

متراژ مفید: 4168 متر مربع

 

وضعیت حضور شرکتها در نمایشگاه:

در ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان شرکت های سازنده سیلو، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، شرکت های تولیدکننده نان های صنعتی ،تولید کنندگان آرد، سازندگان ماشین آلات آرد سازی، تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تولیدکنندگان آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی و مطبوعات مرتبط حضور داشتند.

 

 

 

درباره  ibex2013

نگاهی به هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2013)

 

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تاریخ: 24- 21  شهریور ماه 1392 (12-15 Sep 2013)

تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 17.000 نفر

تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 82 شرکت

تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 5 شرکت

 

کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه:  

آلمان، ترکیه، چین ، اسپانیا

 

فضای تحت پوشش: 12.000 مترمربع

متراژ مفید: 4168 متر مربع

 

وضعیت حضور شرکتها در نمایشگاه:

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان شرکت های سازنده سیلو، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، شرکت های تولیدکننده نان های صنعتی ،تولید کنندگان آرد، سازندگان ماشین آلات آرد سازی، تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تولیدکنندگان آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی و مطبوعات مرتبط حضور داشتند.

 
ارتباط با ناظر سازمان توسعه تجارت ایران آقای ناظر فصیحی
تلفن : 21912087 /نمابر : 22662553 nazerf@gmail.com
nazerf@tpo.ir

مکان نمايشگاه :محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران                                                                                                                        Venue :Tehran Int'l Permanent Fairground