گالری تصاویر IBEX2019

 

گالری تصاویر IBEX2019

  افتتاحیه

 

گالری تصاویر IBEX2019

 نمایشگاه   

 

گالری تصاویر IBEX2019

    اختتامیه

                                                                                                                                                                                                                                            

پست الکترونیک

info@ibex.ir

فکس

693 70 880 (021)

تلفن

844 70 880 (021)

833 70 880 (021)

آدرس

تهران-شهرک ژاندارمری-بلوار مرزداران خیابان ابراهیمی-برج الوند-واحد606