تاریخچه نمایشگاه

 درباره ibex2007

نگاهی به اولین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2007)

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تاریخ: 22 الی 25 مهرماه 1386(14-17 2007Oct )

تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 29000نفر

تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 53 شرکت

تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 20 شرکت

کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: آلمان،ترکیه،چین،انگلستان،اطریش،فرانسه،ایتالیا،هلند

متراژ غیر مفید: 7500 مترمربع

متراژ مفید: 4084 مترمربع

 

درباره ibex2008

نگاهی به دومین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2008)

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تاریخ: 27 الی 30 مهرماه 1387 (18-21 2008Oct )

تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 30.000 نفر

تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 70 شرکت

تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 22 شرکت

کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه:

آلمان،ترکیه،چین،انگلستان،اطریش،فرانسه،ایتالیا،هلند، کانادا، امارات متحده عربی، بلژیک، اسپانیا

فضای تحت پوشش: 12000 مترمربع

متراژ مفید: 4799 مترمربع

وضعیت حضور شرکتها در نمایشگاه:

در دومین نمایشگاه بین المللی صنعت نان شرکت های سازنده سیلو، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، شرکت های تولیدکننده نان های صنعتی ،تولید کنندگان آرد، سازندگان ماشین آلات آرد سازی، تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تولیدکنندگان آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی و مطبوعات مرتبط حضور داشتند.

 

درباره ibex 2009

نگاهی به سومین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2009)

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تاریخ: 24 الی 27 آذرماه 1388 (18-15 2009Dec )

تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 29.000 نفر

تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 78 شرکت

تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 37 شرکت

کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه:

آلمان،ترکیه،چین،اطریش،فرانسه،ایتالیا،هلند، کانادا، امارات متحده عربی، بلژیک، اسپانیا ، ژاپن ،سوئیس ، لبنان ، سوئد ، یونان

فضای تحت پوشش: 12.000 مترمربع

متراژ مفید: 5775 متر مربع

وضعیت حضور شرکتها در نمایشگاه:

در سومین نمایشگاه بین المللی صنعت نان شرکت های سازنده سیلو، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، شرکت های تولیدکننده نان های صنعتی ،تولید کنندگان آرد، سازندگان ماشین آلات آرد سازی، تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تولیدکنندگان آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی و مطبوعات مرتبط حضور داشتند.

 

درباره ibex2010

نگاهی به چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2010)

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تاریخ: 28- 25 مهر ماه 1389 (20-17 2010Oct )

تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 23.000 نفر

تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 85 شرکت

تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 52 شرکت

کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه:

آلمان، هلند، فرانسه، ترکیه، انگلیس، سوئد، سوئیس، ایتالیا، کانادا ، امارات متحده عربی ، اسپانیا و فنلاند

فضای تحت پوشش: 14.000 مترمربع

متراژ مفید: 5/5196 متر مربع

وضعیت حضور شرکتها در نمایشگاه:

در چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان شرکت های سازنده سیلو، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، شرکت های تولیدکننده نان های صنعتی ،تولید کنندگان آرد، سازندگان ماشین آلات آرد سازی، تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تولیدکنندگان آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی و مطبوعات مرتبط حضور داشتند.


درباره ibex2011

نگاهی به پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2011)

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تاریخ: 22-25 شهریور ماه 1390 (13-16 Sep 2011)

تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 25.000 نفر

تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 97 شرکت

تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 51 شرکت

کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه:

آلمان، هلند، فرانسه، ترکیه، انگلیس، سوئد، سوئیس، ایتالیا، کانادا

فضای تحت پوشش: 15.000 مترمربع

متراژ مفید: 5/5196 متر مربع

وضعیت حضور شرکتها در نمایشگاه:

در پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان شرکت های سازنده سیلو، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، شرکت های تولیدکننده نان های صنعتی ،تولید کنندگان آرد، سازندگان ماشین آلات آرد سازی، تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تولیدکنندگان آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی و مطبوعات مرتبط حضور داشتند.

 

درباره ibex2012

نگاهی به ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2012)

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تاریخ: 22- 19 شهریور ماه 1391 (9-12 Dec 2012)

تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 19.000 نفر

تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 85 شرکت

تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 15 شرکت

کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه:

آلمان، هلند، فرانسه، ترکیه، سوئیس، یونان، کره جنوبی ، اسپانیا

فضای تحت پوشش: 12.000 مترمربع

متراژ مفید: 4168 متر مربع

وضعیت حضور شرکتها در نمایشگاه:

در ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان شرکت های سازنده سیلو، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، شرکت های تولیدکننده نان های صنعتی ،تولید کنندگان آرد، سازندگان ماشین آلات آرد سازی، تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تولیدکنندگان آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی و مطبوعات مرتبط حضور داشتند.


درباره ibex2013

نگاهی به هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2013)

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تاریخ: 24- 21 شهریور ماه 1392 (12-15 Sep 2013)

تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 17.000 نفر

تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 82 شرکت

تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 5 شرکت

کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه:

آلمان، ترکیه، چین ، اسپانیا

فضای تحت پوشش: 12.000 مترمربع

متراژ مفید: 4168 متر مربع

وضعیت حضور شرکتها در نمایشگاه:

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان شرکت های سازنده سیلو، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، شرکت های تولیدکننده نان های صنعتی ،تولید کنندگان آرد، سازندگان ماشین آلات آرد سازی، تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تولیدکنندگان آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی و مطبوعات مرتبط حضور داشتند.

 

درباره ibex2014

نگاهی به هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2014)

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تاریخ: 27- 24 شهریور ماه 1393

تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 18.000 نفر

تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 90 شرکت

تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 21 شرکت

کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه:

آلمان، یونان، کره جنوبی ، بلاروس،سوئیس،سوئد،چین،هلند،فرانسه

فضای تحت پوشش: 12.000 مترمربع

متراژ مفید: 5068 متر مربع

وضعیت حضور شرکتها در نمایشگاه:

در هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان شرکت های سازنده سیلو، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، شرکت های تولیدکننده
نان های صنعتی ،تولید کنندگان آرد، سازندگان ماشین آلات آرد سازی، تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تولیدکنندگان آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی و مطبوعات مرتبط حضور داشتند.

 

درباره ibex2015

نگاهی به نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرو نان نان (ibex2015)

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تاریخ: 18- 15 آذر ماه 1394

تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 21.000 نفر

تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 95 شرکت

تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 27 شرکت

کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه:

آلمان، یونان، کره جنوبی ، بلاروس،سوئیس،سوئد،چین،هلند،فرانسه،بلژیک،لبنان،اسپانیا

فضای تحت پوشش: 12.000 مترمربع

متراژ مفید: 5300 متر مربع

وضعیت حضور شرکتها در نمایشگاه:

در نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان شرکت های سازنده سیلو، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، شرکت های تولیدکننده
نان های صنعتی ،تولید کنندگان آرد، سازندگان ماشین آلات آرد سازی، تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تولیدکنندگان آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی و مطبوعات مرتبط حضور داشتند.

 

Ibex2016

نگاهی به دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان (Ibex2016)

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تاریخ: 19- 16 آذر ماه 1395

تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 30.000 نفر

تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 115 شرکت

تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 59 شرکت

کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه:

آلمان، یونان، کره جنوبی ، بلژیک،سوئیس،سوئد،لهستان،هلند،فرانسه،اتریش،لبنان،اسپانیا، جمهوری چک، ایتالیا، روسیه

فضای تحت پوشش: 12.500 مترمربع

متراژ مفید: 5556.96مترمربع متر مربع

در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان شرکت های سازنده سیلو، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، شرکت های تولیدکننده
نان های صنعتی ،تولید کنندگان آرد، سازندگان ماشین آلات آرد سازی، تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تولیدکنندگان آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی و مطبوعات مرتبط حضور داشتند.

پست الکترونیک
فکس
693 70 880 (021)
تلفن
844 70 880 (021)
833 70 880 (021)
آدرس

تهران - شهرک غرب - بلوار فرحزادی - بعد از چهار راه دادمان - جنب مدرسه بین المللی - بن بست نیما - پلاک 2