تاریخچه نمایشگاه:


تاریخچه نمایشگاه 
درباره ibex2007
نگاهی به اولین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2007)
مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
تاریخ: 22 الی 25 مهرماه 1386(14-17 2007Oct )
تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 29000نفر
تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 53 شرکت
تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 20 شرکت
کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: آلمان،ترکیه،چین،انگلستان،اطریش،فرانسه،ایتالیا،هلند
متراژ غیر مفید: 7500 مترمربع
متراژ مفید: 4084 مترمربع
درباره ibex2008
نگاهی به دومین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2008)
مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
تاریخ: 27 الی 30 مهرماه 1387 (18-21 2008Oct )
تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 30.000 نفر
تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 70 شرکت
تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 22 شرکت
کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: 
آلمان،ترکیه،چین،انگلستان،اطریش،فرانسه،ایتالیا،هلند، کانادا، امارات متحده عربی، بلژیک، اسپانیا
فضای تحت پوشش: 12000 مترمربع
متراژ مفید: 4799 مترمربع
وضعیت حضور شرکتها در نمایشگاه:
در دومین نمایشگاه بین المللی صنعت نان شرکت های سازنده سیلو، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، شرکت های تولیدکننده نان های صنعتی ،تولید کنندگان آرد، سازندگان ماشین آلات آرد سازی، تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تولیدکنندگان آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی و مطبوعات مرتبط حضور داشتن
درباره ibex 2009
نگاهی به سومین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2009) 
مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
تاریخ: 24 الی 27 آذرماه 1388 (18-15 2009Dec )
تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 29.000 نفر
تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 78 شرکت
تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 37 شرکت
کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: 
آلمان،ترکیه،چین،اطریش،فرانسه،ایتالیا،هلند، کانادا، امارات متحده عربی، بلژیک، اسپانیا ، ژاپن ،سوئیس ، لبنان ، سوئد ، یونان
فضای تحت پوشش: 12.000 مترمربع
متراژ مفید: 5775 متر مربع
وضعیت حضور شرکتها در نمایشگاه:
در سومین نمایشگاه بین المللی صنعت نان شرکت های سازنده سیلو، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، شرکت های تولیدکننده نان های صنعتی ،تولید کنندگان آرد، سازندگان ماشین آلات آرد سازی، تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تولیدکنندگان آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی و مطبوعات مرتبط حضور داشتند.
درباره  ibex2010
نگاهی به چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2010)
مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
تاریخ: 28- 25 مهر ماه 1389 (20-17 2010Oct )
تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 23.000 نفر
تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 85 شرکت
تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 52 شرکت
کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: 
آلمان، هلند، فرانسه، ترکیه، انگلیس، سوئد، سوئیس، ایتالیا، کانادا ، امارات متحده عربی ، اسپانیا و فنلاند 
فضای تحت پوشش: 14.000 مترمربع
متراژ مفید: 5/5196 متر مربع
وضعیت حضور شرکتها در نمایشگاه:
در چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان شرکت های سازنده سیلو، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، شرکت های تولیدکننده نان های صنعتی ،تولید کنندگان آرد، سازندگان ماشین آلات آرد سازی، تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تولیدکنندگان آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی و مطبوعات مرتبط حضور داشتند.
 

 
درباره  ibex2011
نگاهی به پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2011)
مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
تاریخ: 22-25 شهریور ماه 1390 (13-16 Sep 2011)
تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 25.000 نفر
تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 97 شرکت
تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 51 شرکت
کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه: 
آلمان، هلند، فرانسه، ترکیه، انگلیس، سوئد، سوئیس، ایتالیا، کانادا 
فضای تحت پوشش: 15.000 مترمربع
متراژ مفید: 5/5196 متر مربع
وضعیت حضور شرکتها در نمایشگاه:
در پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان شرکت های سازنده سیلو، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، شرکت های تولیدکننده نان های صنعتی ،تولید کنندگان آرد، سازندگان ماشین آلات آرد سازی، تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تولیدکنندگان آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی و مطبوعات مرتبط حضور داشتند.
درباره  ibex2012
نگاهی به ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2012)
مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
تاریخ: 22- 19  شهریور ماه 1391 (9-12 Dec 2012)
تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 19.000 نفر
تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 85 شرکت
تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 15 شرکت
کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه:  
آلمان، هلند، فرانسه، ترکیه، سوئیس، یونان، کره جنوبی ، اسپانیا
فضای تحت پوشش: 12.000 مترمربع
متراژ مفید: 4168 متر مربع
وضعیت حضور شرکتها در نمایشگاه:
در ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان شرکت های سازنده سیلو، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، شرکت های تولیدکننده نان های صنعتی ،تولید کنندگان آرد، سازندگان ماشین آلات آرد سازی، تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تولیدکنندگان آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی و مطبوعات مرتبط حضور داشتند.
درباره  ibex2013
نگاهی به هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2013)
مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
تاریخ: 24- 21  شهریور ماه 1392 (12-15 Sep 2013)
تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 17.000 نفر
تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 82 شرکت
تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 5 شرکت
کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه:  
آلمان، ترکیه، چین ، اسپانیا
فضای تحت پوشش: 12.000 مترمربع
متراژ مفید: 4168 متر مربع
وضعیت حضور شرکتها در نمایشگاه:
در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان شرکت های سازنده سیلو، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، شرکت های تولیدکننده نان های صنعتی ،تولید کنندگان آرد، سازندگان ماشین آلات آرد سازی، تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تولیدکنندگان آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی و مطبوعات مرتبط حضور داشتند.
درباره  ibex2014
نگاهی به هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2014)
مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
تاریخ: 27- 24  شهریور ماه 1393 
تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 18.000 نفر
تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 90 شرکت
تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 21 شرکت
کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه:  
آلمان، یونان، کره جنوبی ، بلاروس،سوئیس،سوئد،چین،هلند،فرانسه
فضای تحت پوشش: 12.000 مترمربع
متراژ مفید: 5068 متر مربع
وضعیت حضور شرکتها در نمایشگاه:
در هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان شرکت های سازنده سیلو، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، شرکت های تولیدکننده
 نان های صنعتی ،تولید کنندگان آرد، سازندگان ماشین آلات آرد سازی، تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تولیدکنندگان آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی و مطبوعات مرتبط حضور داشتند.
درباره  ibex2015
نگاهی به نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرو نان نان (ibex2015)
مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
تاریخ: 18- 15  آذر ماه 1394 
تعداد تقریبی بازدیدکنندگان: 21.000 نفر
تعداد شرکت های ثبت نام شده (داخلی): 95 شرکت
تعداد شرکت های ثبت نام شده (خارجی): 27 شرکت
کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه:  
آلمان، یونان، کره جنوبی ، بلاروس،سوئیس،سوئد،چین،هلند،فرانسه،بلژیک،لبنان،اسپانیا
فضای تحت پوشش: 12.000 مترمربع
متراژ مفید: 5300 متر مربع
وضعیت حضور شرکتها در نمایشگاه:
در نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان شرکت های سازنده سیلو، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، شرکت های تولیدکننده
 نان های صنعتی ،تولید کنندگان آرد، سازندگان ماشین آلات آرد سازی، تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تولیدکنندگان آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی و مطبوعات مرتبط حضور داشتند.
 



ما را در تلگرام دنبال کنید

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نیکان

مکان نمايشگاه :محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران                                                                                                                        Venue :Tehran Int'l Permanent Fairground